El projecte DiesInternacionals.cat és una iniciativa de la Fundació ideograma, que ofereix informació de qualitat i contrastada sobre les commemoracions significatives que se celebren a escala mundial, al servei d’organitzacions socials, mitjans de comunicació i de la societat catalana.
Té la voluntat de convertir-se en un instrument útil per a la visibilització i difusió dels temes, missatges i/o accions de tots els col·lectius de l’àmbit català que es vinculen.

Mitjançant una plataforma web, una base de dades obertes i un calendari, es pot visibilizar el treball dels diferents col·lectius que centren la seva activitat en temes vinculats a les temàtiques que celebren o commemoren els dies assenyalats.

L’interès d’aquest projecte és reivindicar el paper dels dies internacionals com a vehicle i catalitzador de la conscienciació i l’acció sobre causes socials a les àrees dels drets humans, cultura, medi ambient o salut, entre altres, entenent que aquestes commemoracions no pretenen només ser un recordatori, sinó que persegueixen generar algun tipus d’impacte, tant en relació a la sensibilització de la societat com a remarcar la tasca de les organitzacions i el paper dels mitjans de comunicació.
El projecte, que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, es va presentar públicament el passat 18 de setembre.

Més informació: Dossier de Premsa DiesInternacionalsCAT (versió .PDF)
@DIES_cat  #DiesInternacionalsCAT

El proyecto DiesInternacionals.cat es una iniciativa de la Fundación ideograma, que ofrece información de calidad y contrastada sobre las conmemoraciones significativas que se celebran a escala mundial, al servicio de organizaciones sociales, medios de comunicación y de la sociedad catalana.
Tiene la voluntad de convertirse en un instrumento útil para la visibilización y difusión de los temas, mensajes y/o acciones de todos los colectivos del ámbito catalán que se vinculan.

Mediante una plataforma web, una base de datos abiertos y un calendario se puede visibilizar el trabajo de los diferentes colectivos que centran su actividad en temas vinculados a las temáticas que celebran o conmemoran los días señalados.

El interés de este proyecto es reivindicar el papel de los días internacionales como vehículo y catalizador de la concienciación y la acción sobre causas sociales en las áreas de los derechos humanos, cultura, medio ambiente o salud, entre otras, entendiendo que estas conmemoraciones no pretenden sólo ser un recordatorio, sino que persiguen generar algún tipo de impacto, tanto en relación a la sensibilización de la sociedad como a remarcar la tarea de las organizaciones y el papel de los medios de comunicación.

El proyecto, que cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, se presentó públicamente el pasado 18 de septiembre.

Más información: Dossier de Premsa DiesInternacionalsCAT (versión .PDF)

@DIES_cat  #DiesInternacionalsCAT

Top

Login


Create an Account!
Forgot Password?
Registration is disabled.

Want to Login?

Forgot Password?